Lekcja pokazowa
Oferujemy bezpłatne lekcje pokazowe, które odbywają się online lub stacjonarnie w Warszawie
Wiek
5
14
Prosimy o wybranie terminu lekcji pokazowej
(można zaznaczyć więcej niż 1)
Wybierz kurs dla swojego dziecka
Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie Indigomental.pl lub innych domenach administrowanych przez INDIGO MENTAL CLUB KAROLINA LUBENETS odnoszących się do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności (dalej „Serwis").

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze", należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu, w szczególności konkursy, loterie i inne podobne akcje organizowane dla użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy", pojedynczo „Użytkownik"). Zasady korzystania z poszczególnych Usług określone w ramach regulaminów, tychże Usług, mogą określać odrębne zasady przetwarzania danych osobowych.

I Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe") jest Karolina Lubenets prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INDIGO MENTAL CLUB KAROLINA LUBENETS z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 11, lok. 1216, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, NIP: 5242854010, REGON: 381317813.

II Zbiór Danych Osobowych

 1. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
III Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 2. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie wszystkich wymaganych danych osobowych w umowie może ograniczać możliwość korzystania z Usług.
 3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
 4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 5. Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych demograficznych i profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód, zarobki). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne.
IV Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzanie

 1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL lub NIP, numeru telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej. W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi.
V Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług.
VI Informacje handlowe, ankiety

 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług podmiotów należących INDIGO MENTAL CLUB KAROLINA LUBENETS transmisji internetowych (webcast), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 2. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e- mail, ankiety, o których mowa w pkt III powyżej, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę.
 3. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Administrator może w tym celu powiązać Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z danej Usługi z innymi Danymi Osobowymi dotyczącymi tego Użytkownika i przetwarzanymi już przez Administratora.
VII Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

 1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
 2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.
 3. Administrator stosuje pliki typu cookies (tzn. ciasteczka) lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.
VIII Przekazywanie i udostępnianie Danych Osobowych

 1. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.
 2. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy:
  a) użytkownik wyrazi na to zgodę;
  b) będzie to uzasadnione i zgodne z przepisami prawa;
  c) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.
 3. W powyższych przypadkach Dane Osobowe mogą zostać przekazane także poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
IX Prawa Użytkownika

Zostały szczegółowo opisane w Klauzuli informacyjnej dostępnej na indigomental.pl

X Wzory wniosków

Masz pytania?
Napisz do nas, a my chętnie udzielimy odpowiedzi ☺
Al. Jana Pawła II 11, lok. 1209
Warsaw, Poland